Правилник за реда в туристическите хижи

Правилник за вътрешния ред в туристическите и алпийските хижи, заслони, спални и домове Издаден от председателя на Комитета за физическа култура и спорт, обн., Изв., бр. 29 от 11.04.1958 г., в сила от 11.04.1958 г. I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Туристическите или алпийски хижи са обществена собственост. Те са предназначени за нощуване и почивка на всички […]